Rpo łd 2.2.1 Modele biznesowe MŚP to program polegający na prowadzeniu działań mających na celu zwiększania współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw z województwa łódzkiego, która przyczyni się do wzrostu obrotów w handlu zagranicznym. Z dofinansowania mogą skorzystać mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie województwa łódzkiego. Celem programu powinno być wdrożenie nowego modelu biznesowego poprzez np. udział przedstawicieli beneficjenta w imprezach targowo-wystawienniczych krajowych lub zagranicznych. Kolejnym celem wsparcia jest wyszukiwanie oraz dobór partnerów biznesowych na rynkach docelowych. Wszelkie działania powinny wynikać ze strategii biznesowej przedsiębiorstwa.

Pozyskane środki z programu Rpo łd 2.2.1 Modele biznesowe MŚP – zwiększenie współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw z województwa łódzkiego mogą zostać wykorzystane na następujące inwestycje: promocja i reklama, usługi doradcze, delegacje oraz usługi zewnętrzne. O dofinansowanie mogą wystąpić przedsiębiorstwa z dowolnej branży, jednak że preferowanymi branżami są: nowoczesny Przemysł Włókienniczy i Mody, Zaawansowane Materiały Budowlane, Medycyna, Farmacja, Kosmetyki, Energetyka (w tym Odnawialne Źródła Energii), Innowacyjne Rolnictwo i Przetwórstwo Rolno-Spożywcze oraz Informatyka i Telekomunikacja. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi w przypadku projektów objętych pomocą de minimis, 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych, jakie mają być poniesione na inwestycje.

Dofinansowanie w wysokości 50% całości inwestycji otrzymuje się przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimi. Uczestnictwo w programie wymaga posiadania wkładu własnego w wysokości minimum 15%. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych. Program ten pomaga małym firmom poszerzać rynki zbytu oraz prezentować swoją firmę na różnego rodzaju targach czy spotkaniach biznesowych. Z pozyskanych środków można stworzyć profesjonalne stanowisko, dokonać opłat rejestracyjnych, wykonać wpisy do katalogów produktowych, wynająć powierzchnię wystawienniczą.

Oprócz tego z pozyskanych środków można tworzyć koncepcje, wzornictwa w zakresie produktu, opakowania oraz znaku firmowego. Opracowanie optymalnej koncepcji finansowania, wskazującej potencjalne źródła finansowania wraz z ich rekomendacją. Pozyskane środki z programu Rpo łd 2.2.1 Modele biznesowe MŚP-zwiększenie współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw z województwa łódzkiego mogą zostać przeznaczone także na zakup usług doradczych związanych z wyszukiwaniem potencjalnych partnerów na rynkach docelowych, a także zakup usług w zakresie organizacji spotkań z wyselekcjonowanymi potencjalnymi partnerami handlowymi. Jest to duża szansa na szybki i realny rozwój przedsiębiorstwa, które chce wyjść z cienia i pozyskiwać nowych klientów poza granicami kraju, w którym prowadzą działalność.

Wydatkowanie środków pozyskanych z Unii Europejskiej na dowolne przedsięwzięcie jest głównym z elementów, które mają wpływ na ich otrzymanie. To właśnie od tego, na co zostaną przeznaczone środki, zależy powodzenie całego przedsięwzięcia. Dobrze wydane środki unijne to wydanie ich na elementy czy usługi, które będą na siebie zarabiały. Wielu przedsiębiorców zwłaszcza początkujących, którzy pozyskują środki unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Środki takie w dużej mierze wydawane są w sposób nieprzemyślany. Inwestowane są w coś, co realnie nie przyniesie żadnej korzyści. Kupowane są drogie meble, remontowane są dogłębnie pomieszczenia, w których ma być prowadzona działalność. Czasami przedsięwzięcie takie pochłania większą część dotacji. W innych przypadkach kupowane są samochody osobowe.

Zły podział środków sprawia, że po 2-3 miesiącach prowadzenia takiej działalności, okazuje się, że zysków nie ma żadnych, a w kasie jest pusto. Oczywiście nie można zaprzestać prowadzenia działalności z racji na warunki, które były podstawą udzielania wsparcia. W przypadku dotacji na konkretny cel nie powinno się zapominać, że otrzymana dotacja może zostać wydana na wiele różnych zadań. Przykładem może być program rpo śl 3.2 Innowacje w MŚP, który dopuszcza rozdysponowanie środków na następujące zadania: maszyny, środki trwałe, urządzenia, leasing, licencje, oprogramowanie, sprzęt informatyczny, urządzenia, usługi doradcze, a także wartości niematerialne i prawne. Jak widać, możliwości są naprawdę szerokie. Dlatego też podczas planowania przedsięwzięcia, na które ma być pozyskana dotacja, warto pomyśleć o podziale budżetu na część, która będzie wspierała prowadzenie przedsięwzięcia oraz na część, która pozwoli, aby inwestycja zaczęła przynosić dochody.

Rozwój przedsiębiorstwa to przede wszystkim zwiększanie jego potencjału wytwórczego, a co za tym idzie zysków. Racjonalne wydawanie środków przeznaczonych na inwestycje nie powinno opierać się na przeinwestowaniu pewnego elementu programu. Przykładem przeinwestowania może być zakup mebli biurowych z litego, dębowego drewna, których jakość jest nieporównywalnie wyższa od klasycznych mebli biurowych. Zamiast wydać np.: 3000zł wydawane jest 12000zł. Oczywiście przykładów przeinwestowania jest naprawdę dużo, co pokazuje, że niektóre wydatki nie są do końca przemyślane. Dość powszechnym przykładem wydawania środków unijnych w sposób nieracjonalny jest np.: zakup komputerów o parametrach, które w sposób znaczący przewyższają potrzeby użytkowników. Zamiast kupić komputery o średnich parametrach do potrzeb biurowych, to kupuje się mocne maszyny, które służą do gier komputerowych. To, co tak naprawdę jest ważne w biznesie, czasami jest zamieniane elementami, które są zbędne. Dobre wykorzystanie środków unijnych to takie, które za pomocą odpowiednich narzędzi pozwala na oferowanie klientom produktów/usług, które spełnią ich oczekiwania w 100%.